............พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะเดินทางมา
......... ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การ
......... ต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐