...........พลเอก สสิน  ทองภักดี เสนาธิการทหารบก และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
........ นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖
........ เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐