...............พลอากาศตรี พีร์นิธิ  จิรฐสุวรรณ  รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศด้านไบโอดีเซล และคณะ
.... เดินทางมาตรวจเยี่ยม และบรรยายสรุปพลังงานทดแทน ด้านไบโอดีเซล โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการ
.... กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และร่วมฟังบรรยายสรุป ณ ห้องบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐