.......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่
... และกำลังพล จำนวน ๖๐ นาย ร่วมกำจัดผักตบชวาและกำจัดพืชน้ำในลำคลองสาธารณะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
... พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หมู่ที่ ๙ บ้านทอนคลอง
... ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐