.................นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ มอบให้
นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่
และกำลังพล จำนวน ๖๐ นาย ร่วมกำจัดผักตบชวาและกำจัดพืชน้ำในลำคลองสาธารณะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คลองวัดโพธิ์ หมู่ที่ ๒
ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๕๖ เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐