.พลอากาศตรี น้อย  ภาคเพิ่ม ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน
..... และศึกษาภูมิประเทศมาเลเซีย และพื้นที่จังหวัดสงขลา และรับฟังบรรยายสรุปจาก พันเอก สายน้ำ  พินิจอักษร รองผู้อำนวยการ
..... สำนักนโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า และนาวาอากาศเอก กนิษฐ์  ชัยสาร ผู้บังคับการ
..... กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่  ๙ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และร่วมฟัง
..... บรรยายสรุป ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐