.................นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖
....... รับมอบสิ่งของจากประชาชนที่มาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน ณ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของ
....... ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่หน้ากองบิน ๕๖ เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐