.... .......... .......... นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับคำอวยพรปีใหม่และกระเช้าของขวัญจาก
.... ... .นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕๖ ณ กองบังคับการ
.... ... .กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙