.......................... นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล  รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้าย
.......................... วันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ ครบรอบปีที่ ๕๖  ณ  สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ อำเภอหาดใหญ่
.......................... จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙