.... .......... . นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำพร้อมเครื่องกรองน้ำให้กับ
.... ....... โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม และช่วยเหลือประชาชน ปีงบประมาณ ๖๐
.... ....... ณ โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านนา ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙