................... นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖  รับมอบกระเช้า จาก นาย อิศรา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
.......... ผู้จัดการสถานีหาดใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ เนื่องในโอกาส เข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.......... เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙