ภารกิจ 

​​ ......... กองบิน ๕๖ มีหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศโดยมีผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
.......... ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ
.......... ๑. เตรียมกำลังให้พร้อมและสนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศ
......... .๒. ปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ

 

 

 

วิสัยทัศน์

ฐานบินปฏิบัติการหน้าชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best FOB in ASEAN)