ภารกิจ 

​​ ........." มีหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลัง ตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ มีผู้บังคับการกองบินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ "

 

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยสนับสนุนหลักในภารกิจปกป้องน่านฟ้าในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ของกำลังพล ยุทธโธปกรณ์ การส่งกำลังบำรุง
ระบบบัญชาการและควบคุม และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ การแก้ปัญหาสังคม ที่เป็นเชื่อมั่นศรัทธา
ของประชาชนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศร