ติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไป​( Call Center กองทัพอากาศ) : ๐๒-๕๓๔๖๐๐๐ ต่อ ๖๓๔๐๙
.ที่ตั้ง :
กองบิน ๕๖ หมู่ ๘ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ๙๐๑๑
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๒๗๘๐๒๖
E-mail : wing56@rtaf.mi.th