แผนกธุรการ
แผนกการเงิน
งบประมาณ
แผนกช่างอากาศ
แผนกการข่าว
แผนกขนส่ง
แผนกสนับสนุนการบิน
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
แผนกสวัสดิการ
แผนกช่างโยธา
แผนกกำลังพล
แผนกกิจการพลเรือน
แผนกส่งกำลังบำรุง
กองพันทหารอากาศโยธิน
กองร้อยทหารสารวัตร
โรงพยาบาลกองบิน ๕๖
นายทหารพระธรรมนูญ
ฝ่ายพลาธิการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดจัดหา