นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์
ผบ.บน.๕๖

 นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี
รอง ผบ.บน.๕๖

นาวาอากาศเอก กิตติ ธนบวรยศ
รอง ผบ.บน.๕๖
นาวาอากาศเอก วิทวัส ครองธานินทร์
เสธ.บน.๕๖